3 § EStG - Einzelnorm (2023)

1.
a)

Förmåner från sjukförsäkring, vårdförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring,

b)

Naturaförmåner och barnbidrag från den lagstadgade pensionsförsäkringen, inklusive naturaförmåner enligt lagen om ålderdomsskydd för jordbrukare,

c)

Övergångsersättning enligt sjätte boken socialbalken och kontantförmåner enligt 10, 36—39 §§ lagen om ålderdomsskydd för jordbrukare,

d)

moderskapspenningen enligt moderskapsskyddslagen, riksförsäkringsbalken och lagen om sjukförsäkring för lantbrukare, särskilt stöd till kvinnor som arbetar i familjehushållet, bidraget till moderskapspenning enligt moderskapsskyddslagen och bidraget vid ev. anställningsförbud för tiden före eller efter förlossningen och för förlossningsdagen föräldraledighet enligt statstjänstens bestämmelser;

2.
a)

Arbetslöshetsersättning, partiell arbetslöshetsersättning, korttidsarbetsersättning, lönesubvention, övergångsersättning, startbidrag enligt bok tre i sociallagen och övriga förmåner enligt bok tre i sociallagen och motsvarande program i den federala och delstatsregeringar, i den mån de är för anställda eller arbetssökande eller för finansiering för utbildning eller vidareutbildning eller start av mottagaren beviljas,

b)

insolvenspengarna, förmåner grundade på de fordringar som nämns i 169 § och 175 § 2 st tredje boken i sociallagen samt betalningar från arbetsgivaren till en tillhandahållare av socialtjänst på grundval av lagstadgad överföring av fordringar enligt 115 § stycket. 1 tionde boken socialbalken, om en insolvenshändelse enligt 165 § 1 punkten 2 även finns tillgänglig i samband med 3 meningen i tredje boken i sociallagen,

c)

arbetslöshetsersättning enligt lagen om soldatersättning,

d)

Förmåner för att trygga försörjning och för integration i arbete enligt den andra boken i sociallagen,

e)

tjänster jämförbara med de tjänster som anges i nummer 1 till 2 bokstav d och nummer 67 bokstav b från utländska juridiska personer som har sitt säte i en medlemsstat i Europeiska unionen, i en stat som avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller eller i Schweiz har;

3.
a)

Pensionsavräkning enligt 107 § sjätte boken socialbalken, enligt 21 § tjänstemannalagen, enligt 9 § 1 st nummer 3 åldersförmånslagen eller motsvarande statlig lag och enligt 43 § i lagen om pensionsförmåner. soldatpensionslagen i förening med 21 § tjänstemannalagen,

b)

Avgiftsåterbetalningar till den försäkrade enligt 210 och 286d §§ sjätte boken socialbalken och enligt 204, 205 och 207 §§ sjätte boken socialbalken, avgiftsåterbetalning enligt 75 och 117 §§ i den försäkrade. Lag om ålderdomsförsäkring för jordbrukare och enligt 26 § fjärde boken socialbalken,

c)

Förmåner från professionella pensionssystem som motsvarar förmånerna enligt a och b,

d)

Kapitalavräkningar och kompensationsbetalningar enligt 48 § i lagen om tjänstemannapension eller motsvarande statlig lag samt i enlighet med 28—35 och 38 §§ soldatpensionslagen;

4.

när det gäller medlemmar av den federala försvarsmakten, den federala polisen, tullförvaltningen, kravallpolisen i de federala staterna, fängelsepolisen och den professionella brandkåren i de federala staterna och kommunerna samt brottsbekämpande tjänstemän vid kriminalpolisen i den federala regeringen, förbundsstaterna och kommunerna

a)

det monetära värdet av de servicekläder som tillhandahålls dem från servicelager,

b)

Klädtillägg och slitagetillägg för uniformer för dem som är skyldiga att bära eller förvara uniformer och för tjänstekläder som krävs av brottsbekämpande tjänstemän vid kriminalpolisen och medlemmar av tullförvaltningen,

c)

Måltider eller måltidsersättningar som tillhandahålls under operationen,

d)

det monetära värdet av lagstadgad medicinsk vård som tillhandahålls;

5.
a)

de kontanta och icke-monetära förmåner som värnpliktiga uppbär under värnplikten enligt 4 § värnpliktslagen,

b)

de monetära och icke-monetära förmåner som de som utför samhällstjänst får enligt 35 § i Civil Service Act,

c)

den botande vård som soldater får enligt 16 § i Military Pay Act och de som gör samhällstjänst enligt 35 § i Civil Service Act,

d)

fickpengar eller därmed jämförlig penningförmån som utbetalas till personer som utför en frivillig tjänst som avses i 32 § 4 mening 1 nummer 2 bokstav d,

e)

Förmåner enligt 5 § militärlönelagen;

6.

Löner som utbetalas på grundval av lagstadgade bestämmelser från allmänna medel som pension till personer invalidiserade under militärtjänstgöring, personer invalidiserade under frivillig militärtjänstgöring, personer invalidiserade under civiltjänst och personer invalidiserade i federal frivilligtjänst eller deras efterlevande, krigshandikappade personer , efterlevande från krig och jämställda personer, i den mån det inte är fråga om ersättning som beror på tjänstgöringstid beviljas.2Med lika i mening 1 avses också personer som är berättigade till förmåner enligt Federal Pensions Act eller till olycksfallsersättning enligt Soldiers' Pensions Act, Civil Servants' Pension Act eller jämförbar delstatslag;

7.

Ersättningsutbetalningar enligt Burden Equalization Act, utbetalningar enligt Refugee Assistance Act, Federal Expellees Act, Reparation Damages Act, Expellees Allowance Act, Nazi-förföljda kompensationslagen och utbetalningar enligt skadeståndslagen och lagen om ersättningsförmåner, i den mån de inte är kapitalvinster i den mening som avses i 20 § stycke 1 nummer 7 och 2 §;

8.

Kontanta pensioner, kapitalersättning och förmåner i behandlingsprocessen, som beviljas på grundval av rättsliga regler för att kompensera för nationalsocialistiska orättvisor.2Skatteplikten för ersättning från ett anställningsförhållande som nyligen upprättats eller återupprättats av ersättningsskäl samt ersättning från ett tidigare anställningsförhållande som nyligen beviljats ​​eller beviljats ​​på nytt av ersättningsskäl förblir opåverkad;

8a.

Pensioner på grund av ålderdom och pensioner på grund av nedsatt förvärvsförmåga från den lagstadgade pensionsförsäkringen, som betalas ut till förföljda personer i den mening som avses i § 1 i den federala ersättningslagen om perioder enligt pensionslagstiftningen på grund av förföljelse ingår i pensionen.2Pensioner på grund av dödsfall från den lagstadgade pensionsförsäkringen om den avlidne försäkrade personen förföljdes i den mening som avses i avsnitt 1 i Federal Compensation Act och om perioder enligt pensionslagstiftningen på grund av förföljelse ingår i denna pension;

9.

Ersättningar enligt 23 § punkt 2 mening 1 nummer 3 och 4 samt enligt 39 § punkt 4 mening 2 åttonde boken socialbalken;

10.

Inkomst från värdfamilj för inkvartering av en funktionshindrad person eller en person som hotas av funktionshinder enligt 2 § 1 st nionde boken socialbalken för vård, stöd, boende och måltider som bygger på tjänster från en tjänsteleverantör enligt socialbalken.2Detsamma gäller inkomst i den mening som avses i 1 mening, som inte grundar sig på en tjänsteleverantörs tjänster enligt socialbalken, upp till beloppet av förmånerna enligt tolfte boken i sociallagen.3Om värdfamiljens inkomster på grundval av den verksamhet som avses i 1 mening överstiger det skattefria beloppet, får de utgifter som är direkt hänförliga till verksamheten, med avvikelse från 3 c §, endast dras av som driftskostnader om de överstiger beloppet av skattefri inkomst;

11.

Ersättningar av allmänna medel eller medel från en offentlig stiftelse som godkänts på grund av hjälpbehov eller som bidrag i syfte att direkt främja utbildning, vetenskap eller konst.2Detta omfattar inte barntillägg och barnbidrag som beviljas med stöd av lönelagar, särskilda taxor eller liknande bestämmelser.3Förutsättningen för skattefrihet är att mottagaren inte är skyldig att i gengäld tillhandahålla en viss vetenskaplig eller konstnärlig tjänst eller att utföra ett visst arbete.4Avgiftssänkningar och premieåterbetalningar från en lagstadgad sjukförsäkringsgivare för outnyttjade förmåner likställs med intäkter från allmänna medel på grund av behov;

11a.

utöver de löner som arbetsgivaren redan är skyldig arbetsgivaren under perioden 1 mars 2020 till 31 mars 2022 på grund av Coronakrisen, subventioner och stöd som beviljats ​​dess anställda i form av bidrag och naturaförmåner upp till ett belopp av 1500 euro;

11b.

utöver de löner som redan är skyldiga av arbetsgivaren under perioden 18 november 2021 till 31 december 2022, förmåner som beviljats ​​hans anställda som ett erkännande av särskilda prestationer under Coronakrisen upp till ett belopp av 4500 euro. Förutsättningen för skattebefrielsen är att de anställda arbetar i anläggningar i den mening som avses i 23 § punkt 3 mening 1 nummer 1 till 4, 8, 11 eller nummer 12 i smittskyddslagen eller 36 § 1 punkt 2 eller 7 i smittskyddslagen. smittskyddslagen; den version av smittskyddslagen som gäller den 22 juni 2022 är avgörande. Skattebefrielsen gäller i enlighet därmed för personer som är anställda i de anläggningar som nämns i 2 meningen som en del av en uthyrd arbetstagare eller som en del av ett arbets- eller tjänsteavtal. Nummer 11a gäller inte tjänsterna enligt meningarna 1–3. Med avvikelse från 1 meningen, skattebefrielsen för tjänster enligt §150c i sociallagens elfte bok i lagversionen för att stärka skyddet för befolkningen och i synnerhet utsatta grupper av människor mot covid-19 den 16 september, 2022 (Federal Law Gazette I s. 1454) gäller också, om den beviljas under perioden fram till den 31 maj 2023;

11c.

utöver de löner som redan är skyldiga av arbetsgivaren under perioden 26 oktober 2022 till 31 december 2024 i form av bidrag och naturaförmåner för att mildra de ökade konsumentpriserna upp till ett belopp av 3 000 euro;

12.

ersättning som utgår från en federal statskassan eller statskassan, som å ena sidan

a)

i en federal eller statlig lag,

b)

på grundval av ett tillstånd baserat på federal eller statlig lag eller

c)

av den federala eller statliga regeringen

sätts som utläggsersättning och som även redovisas som utläggsersättning i budgeten.2Detsamma gäller andra ersättningar som utgår som utläggsersättning ur offentliga kassa till personer som tillhandahåller offentliga tjänster, om det inte är utrett att de beviljas för inkomst- eller tidsbortfall eller att de klart överstiger de utgifter som mottagaren haft;

13.

resebidrag, flyttningsbidrag och separationsbidrag som utbetalas av allmänna medel.2Ersättningarna för måltider som utbetalas som reseersättning är endast skattefria i den mån de inte överstiger schablonbeloppen enligt 9 § 4 a §; Separationsbidrag är endast skattefria i den mån de inte överstiger de utgifter som kan dras av enligt 9 § 1 meningen 3 nummer 5 och 4 a §;

14.

Bidrag från lagstadgad pensionsförsäkringsanstalt för pensionärs utgifter för dennes sjukförsäkring och andelar som den lagstadgade pensionsförsäkringsanstalten (§ 249a femte boken i sociallagen) bära i avgifterna för lagstadgad sjukförsäkring;

14a.

den andel av pensionen från den lagstadgade pensionsförsäkringen, som utgår med stöd av tillägget på utbetalningspoäng för långtidsförsäkring enligt sjätte boken i sociallagen;

15.

Bidrag från arbetsgivaren, som utbetalas utöver redan skyldig lön för arbetstagarens utgifter för resor med kollektivtrafik i linjetrafik (exklusive flygtransport) mellan hemmet och första arbetsplatsen och enligt 9 § 1 mom. nummer 4a mening 3 samt för resor i lokal kollektivtrafik bli.2Detsamma gäller gratis eller rabatterat nyttjande av kollektivtrafik i reguljär trafik (exklusive flygtransport) för resor mellan hemmet och första arbetsplatsen och enligt 9 § 1 punkt 3 punkt 4a mening 3 samt för resor i lokal kollektivtrafik som arbetstagaren använder på grund av sin anställning utöver de redan skyldiga lönerna.3De skattefria förmånerna enligt 1 och 2 meningarna minskar det avdragsgilla beloppet enligt 9 § punkt 1 mening 3 nummer 4 mening 2;

16.

den ersättning som anställda utanför den allmänna tjänsten får av sin arbetsgivare för att ersätta resekostnader, flyttkostnader eller merkostnader för att driva två hushåll, i den mån de inte överstiger de utgifter som är avdragsgilla som inkomstrelaterade kostnader enligt 9 §;

17.

Bidrag till bidraget enligt 32 § lagen om ålderdomsskydd för jordbrukare;

18.

tillägget för ett lån som ges till banken för utvisade och skadelidande (bördeutjämningsbanken) till förmån för utjämningsfonden (5 § bördeutjämningslagen) om lånet betalas enligt 7f § lagen i den version som publicerats den 15 september 1953 (Federal Law Gazette I s. 1355) var avdragsgill som affärsutgift under invigningsåret;

19.

Fortbildningstjänster som tillhandahålls av arbetsgivaren eller av tredje part på arbetsgivarens initiativ

a)

för åtgärder enligt 82 § 1 och 2 § tredje boken socialbalken eller

b)

som tjänar till att förbättra den anställdes anställbarhet.

2Rådgivning som tillhandahålls av arbetsgivaren eller av tredje part på arbetsgivarens begäran för yrkesmässig omorientering vid anställningens upphörande är också skattefria.3Tjänsterna enligt meningarna 1 och 2 får inte ha en övervägande belöningskaraktär;

20.

donationer från offentliga medel av förbundspresidenten av moraliska eller sociala skäl till särskilt förtjänta personer eller deras efterlevande anhöriga;

21.

(hoppade av)

22.

(hoppade av)

23.

tjänster efter

a)

lagen om fångvård,

b)

straffrättslig rehabiliteringslagen,

c)

förvaltningsrättslig rehabiliteringslagen,

d)

lagen om yrkesinriktad rehabilitering,

e)

lagen om straffrättslig rehabilitering av personer som dömts för homosexuella handlingar i samförstånd efter den 8 maj 1945 och

f)

lagen om rehabilitering av tjänstekvinnor och män som är missgynnade enligt tjänstelagstiftningen på grund av homosexuella handlingar med samförstånd, på grund av sin homosexuella läggning eller på grund av sin könsidentitet;

24.

Förmåner som beviljas på grundval av den federala lagen om barnbidrag;

25.

Ersättning enligt smittskyddslagen av den 20 juli 2000 (BGBl. I s. 1045);

26.

Inkomst från deltidsverksamhet som utbildare, utbildare, utbildare, handledare eller jämförbar deltidsverksamhet, från deltidsverksamhet inom konstnärlig verksamhet eller deltidsvård av gamla, sjuka eller personer med funktionsnedsättning i tjänst för eller för räkning av en offentligrättslig juridisk person som befinner sig i en medlemsstat i Europeiska unionen, i ett land för vilket avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller, eller i Schweiz, eller en institution för främjande av välgörande, välgörande och kyrkliga ändamål som omfattas av 5 § 1 st nummer 9 i bolagsskattelagen (52–54 §§ skattelagen) upp till sammanlagt 3000 euro per år.2Om inkomsten för den verksamhet som avses i 1 mening överstiger det skattefria beloppet, får de utgifter som är direkt hänförliga till deltidsverksamheten, med avvikelse från 3 c §, endast dras av som driftskostnader eller inkomstrelaterade utgifter om de överstiger storleken på den skattefria inkomsten;

26a.

Inkomst från deltidsverksamhet i tjänsten eller för en offentligrättslig juridisk persons räkning belägen i en medlemsstat i Europeiska unionen, i en stat för vilken avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller, eller i Schweiz, eller en enligt 5 § 1 § nummer 9 i lagen om företagsinkomstskatt för främjande av ideella, välgörande och kyrkliga ändamål (52–54 §§ skattelagen) upp till sammanlagt 840 euro per år.2Skattefriheten undantas om skattefrihet enligt 3 § nummer 12, 26 eller 26b medges för inkomsten av verksamheten - helt eller delvis.3Om inkomsten för den verksamhet som avses i 1 mening överstiger det skattefria beloppet, får de utgifter som är direkt hänförliga till deltidsverksamheten, med avvikelse från 3 c §, endast dras av som driftskostnader eller inkomstrelaterade utgifter om de överstiger storleken på den skattefria inkomsten;

26b.

Kostnadsersättningar enligt 1878 § civillagen, i den mån de inte överstiger fribeloppet enligt nummer 26 meningen 1 jämte den skattefria inkomsten i nummer 26:s mening.2Nummer 26 mening 2 gäller i enlighet därmed;

27.

grundbeloppet för produktionsnedläggningspensionen och kompensationsbidraget enligt lagen för att uppmuntra upphörande av jordbruksverksamhet upp till högst 18407 euro;

28.

tilläggsbeloppen i den mening som avses i 3 § punkt 1 nummer 1 bokstav a samt avgifterna och utgifterna i den mening som avses i 3 § punkt 1 nummer 1 bokstav b och 4 § punkt 2 partiell pensioneringslagen, tilläggen, försäkringen. -fria anställda i den mening som avses i 27 § 1 st nr 1 till 3 i bok Trea sociallagen att höja utbetalningarna vid partiell pensionering i enlighet med myndighetsföreskrifter eller principer, samt betalningar från arbetsgivaren att anta bidragen i den mening som avses i § 187a i bok sex i sociallagen, förutsatt att de inte överstiger 50 procent av bidragen;

28a.

Arbetsgivarbidrag för korttidsarbetsbidrag och säsongsbundet arbetskortsersättning, under förutsättning att de tillsammans med korttidsersättningen inte överstiger 80 procent av skillnaden mellan mållönen och den faktiska lönen enligt 106 § i lagen. Tredje boken i sociallagen och de för löneutbetalningsperioder efter 29 februari som börjar 2020 och slutar före 1 juli 2022;

29.

lön och förmåner,

a)

mottagna av diplomatiska representanter för främmande stater, de tjänstemän som tilldelats dem och de personer i deras tjänst.2Detta gäller inte tyska medborgare eller permanent bosatta i Tyskland;

b)

karriärkonsulerna, konsulatets anställda och deras personal, i den mån de är medborgare i den sändande staten.2Detta gäller inte personer som är stadigvarande bosatta i Tyskland eller som utövar ett yrke, handel eller annan lönsam verksamhet utanför sitt kontor eller sin tjänst;

30.

Ersättning för den operativa användningen av en anställds verktyg (verktygspengar), i den mån de inte uppenbart överstiger den anställdes motsvarande utgifter;

31.

de typiska arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller sin anställd gratis eller till reducerat pris; detsamma gäller kontantreglering av en fordran på tillhandahållande av typiska arbetskläder som inte bara grundar sig på ett individuellt kontrakt, om kontantavräkningen är operativ och inte uppenbarligen överstiger arbetstagarens motsvarande utgifter;

32.

den kostnadsfria eller rabatterade kollektiva transporten för en arbetstagare mellan hemmet och första arbetsplatsen samt resor enligt 9 § stycket 1 mening 3 nummer 4a meningen 3 med ett transportmedel som tillhandahålls av arbetsgivaren, i den mån den kollektiva transporten är nödvändig för den anställdes operativa uppdrag;

33.

tjänster som tillhandahålls av arbetsgivaren utöver de löner som redan är skyldiga för inkvartering och vård av de anställdas barn utanför skolåldern i dagis eller jämförbara lokaler;

34.

utöver de redan skyldiga lönerna, tjänster som arbetsgivaren utför för att förebygga och minska risken för sjukdom och för att främja hälsan i företag som uppfyller kraven i 20 och 20b §§ femte boken socialbalken vad gäller kvalitet, öronmärkning , inriktning och certifiering, i den mån de uppgår till 600 euro som inte överstiger under kalenderåret;

34a.

tjänster som tillhandahålls av arbetsgivaren utöver de redan skyldiga lönerna

a)

till ett serviceföretag som ger den anställde råd om vård av vårdbehövande barn eller anhöriga eller tillhandahåller vårdgivare för detta ändamål, samt

b)

för korttidsvård av barn i den mening som avses i 32 § 1 st som ännu inte har fyllt 14 år eller som inte kan försörja sig själva eller anhöriga i behov av vård på grund av en fysisk, psykisk eller psykisk funktionsnedsättning som inträffat före 25 års ålder arbetstagare om vården är nödvändig av tvingande och arbetsrelaterade skäl, även om den sker i arbetstagarens privata hushåll, förutsatt att förmånerna inte överstiger 600 euro per kalenderår;

35.

inkomsten för de tjänstemän som är anställda av Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG eller Deutsche Telekom AG, i den mån inkomsten skulle vara skattefri utan omläggning av postväsendet och telekommunikationen enligt nummer 11 till 13 och 64;

36.

Inkomst för tjänster som avser kroppsanknutna vårdåtgärder, omvårdnadsåtgärder eller hjälp med hushållsskötsel upp till beloppet av vårdbidrag enligt 37 § elfte bok socialbalken, dock minst upp till beloppet av lättnadsbeloppet. enligt 45b § 1 meningen 1 bok elva sociallagen, om dessa gynnas av Anhöriga till den vårdbehövande eller av andra personer som sålunda fullgör en moralisk förpliktelse i den mening som avses i 33 § 2 mom. i behov av vård.2Detsamma gäller om den vårdbehövande får jämförbara förmåner av privata försäkringsavtal enligt bestämmelserna i elfte boken i socialförsäkringsbalken eller bestämmelserna om bistånd till hemtjänst;

37.

utöver redan skyldig lön, förmåner som arbetsgivaren beviljar för användning av en tjänstecykel som inte är ett motorfordon i den mening som avses i 6 § punkt 1 nummer 4 mening 2;

38.

apportpremier som den skattskyldige erhåller kostnadsfritt för personligt utnyttjande av tjänster från företag som de beviljar i syfte att kundlojalitet vid allmänna affärstransaktioner i ett planerat förfarande tillgängligt för alla, förutsatt att premiernas värde inte överstiger 1080 euro under kalenderåret;

39.

arbetstagarens fördel i samband med ett pågående anställningsförhållande från fri eller reducerad överföring av kapitalandelar i den mening som avses i 2 § punkt 1 nummer 1 bokstaverna a, b och f till l och punkterna 2–5 i femte stycket. Kapitalbildningslagen i versionen av kungörelsen av den 4 mars 1994 (Federal Law Gazette I s. 406), senast ändrad genom artikel 2 i lagen av den 7 mars 2009 (Federal Law Gazette I s. 451), i den nuvarande giltig version, i arbetsgivarens företag, i den mån förmånen sammanlagt uppgår till 1440 euro under kalenderåret inte överstiger.2En förutsättning för skattefriheten är att deltagande står öppet för minst alla anställda som varit i företagets nuvarande anställningsförhållande i ett år eller längre utan avbrott vid den tidpunkt då erbjudandet offentliggörs.3Ett företag i den mening som avses i 18 § i den tyska aktiebolagslagen anses också vara ett företag som tillhör arbetsgivaren i den mening som avses i 1 mening.4Marknadsvärdet ska användas som värdet av tillgångsandelen;

40.

40 procent

a)

ökningen av näringstillgångar eller inkomster från försäljning eller uttag av andelar i aktiebolag, personers sammanslutningar och dödsbon, vars förmåner hör till mottagarens inkomst i den mening som avses i 20 § 1 nr 1 och 9, eller i en kontrollerat företag i den mening som avses i 14 § eller 17 § i bolagsskattelagen, eller från upplösning eller minskning av deras nominella kapital eller från redovisning av en sådan tillgång med det värde som följer av 6 § punkt 1 nummer 2 meningen. 3 §, i den mån de höra till inkomsten av jord- och skogsbruk, av näringsverksamhet eller tillhöra egenföretagare.2Detta gäller inte om redovisningen av den lägre delvärdet har lett till en hel minskning av vinsten och om denna minskning av vinsten inte har uppvägts av redovisningen av ett värde som följer av 6 § första stycket 2 meningen 3.3Mening 1 gäller inte heller utom för ökningar av rörelseförmögenhet från tillvägagångssättet med det värde som följer av 6 § stycke 1 nummer 2 mening 3, i den mån avdrag enligt 6 b § eller liknande avdrag har gjorts fullt skatteeffektiva,

b)

försäljningspriset i den mening som avses i 16 § 2 mom., i den mån det avser försäljning av andelar i aktiebolag, sammanslutningar av personer och dödsbon, vars tjänster hör till mottagarens inkomst i den mening som avses i 20 § 1 mom. 1 och 9 §, eller i ett kontrollerat företag i den mening som avses i 14 eller 17 § i företagsskattelagen.21 meningen ska tillämpas på motsvarande sätt i fall av 16 § 3 st.3Bokstaven a mening 3 gäller i enlighet därmed,

c)

försäljningspriset eller marknadsvärdet i den mening som avses i 17 § 2 mom.21 meningen gäller i tillämpliga delar i fall av 17 § 4 mom.

d)

ersättningen i den mening som avses i 20 § 1 mom. nummer 1 och inkomsten enligt 20 § 1 mom. nummer 9.2Detta gäller endast om de inte har minskat inkomsten för det företag som gör betalningen.3Om ersättningen hänförs till en annan person i en annan stat på grund av en skatteavskrivning som skiljer sig från tysk lag, gäller 1 meningen endast om inkomsten för den eller de närstående till den andra personen inte är lägre än vid en avskrivning. i enlighet med tysk lag.4Meningen 1 bokstav d meningen 2 gäller inte om en dold vinstutdelning har ökat inkomsten för en närstående till den skattskyldige och 32a § bolagsskattelagen inte gäller vid bedömningen av denna närstående,

e)

ersättningen i den mening som avses i 20 § punkt 1 nummer 2,

f)

de särskilda avgifter eller förmåner i den mening som avses i 20 § 3 mom., som beviljas utöver de inkomster som avses i 20 § första stycket nr 1 och 2 mom. meningen 1 nr 2 bokstav a eller i deras ställe,

g)

vinsten vid försäljning av utdelningsbevis och andra fordringar i den mening som avses i 20 § andra meningen 1 nummer 2 bokstav a,

h)

vinsten vid överlåtelse av utdelningsrätter eller andra fordringar i den mening som avses i 20 § 2 mom. mening 1 nummer 2 bokstav a i förening med 20 § 2 mom. 2,

i)

ersättningen i den mening som avses i 22 § nummer 1 meningen 2, i den mån dessa kommer från bolag, sammanslutning av personer eller dödsbo som inte är undantaget från bolagsskatt.

2Detta gäller för meningen 1 bokstaven d till h endast i anslutning till 20 § 8 st.3Mening 1 bokstaverna a, b och d till h ska inte tillämpas på aktier som ska tilldelas kreditinstituts, finansiella tjänsteinstituts och värdepappersinstituts handelsportfölj i den mening som avses i § 340e (3) i den tyska handelslagen; Detsamma gäller andelar i finansiella företag i den tyska banklagens mening, i vilka kreditinstitut, finansiella tjänsteinstitut eller värdepappersinstitut direkt eller indirekt äger mer än 50 procent, ska redovisas som omsättningstillgångar vid tillskottet. till affärstillgångarna.4Mening 1 gäller inte andelar i försörjningsfonder;

40a.

40 procent av ersättningen enligt 18 § punkt 1 nummer 4;

41.

(hoppade av)

42.

de bidrag som betalas ut enligt Fulbright-avtalet;

43.

hederslönen för konstnärer samt bidrag från fonder från Deutsche Künstlerhilfe om det är betalningar från offentliga medel som betalas ut på grund av konstnärens behov;

44.

Stipendier som beviljas av offentliga medel eller av mellanstatliga eller överstatliga institutioner där Förbundsrepubliken Tyskland är medlem, för att främja forskning eller för att främja vetenskaplig eller konstnärlig utbildning eller vidareutbildning.2Detsamma gäller bidrag som beviljas för ändamål som anges i 1 mening av en institution som är inrättad eller förvaltas av ett offentligrättsligt aktiebolag, eller av ett aktiebolag, sammanslutning av personer eller dödsbo i den mening som avses i 5 § 1 st. 9. företagsskattelagen ges.3Förutsättningen för skattefrihet är att

a)

Stipendierna inte överstiger ett belopp som krävs för att fullgöra forskningsuppgiften eller för att täcka levnadskostnader och utbildningsbehov och delas ut enligt de riktlinjer som givits av givaren,

b)

mottagaren är inte skyldig att tillhandahålla någon specifik vetenskaplig eller konstnärlig hänsyn eller någon specifik anställning i samband med bidraget;

45.

fördelarna för arbetstagaren från privat användning av företagets databehandlingsutrustning och telekommunikationsutrustning och deras tillbehör, från system- och applikationsprogram som görs tillgängliga för privat bruk, som arbetsgivaren också använder i sitt företag, och av de tjänster som tillhandahålls i samband med dessa förmåner.21 meningen gäller i tillämpliga delar för skattskyldiga som uppbär förmånerna som ett led i en verksamhet för vilken de uppbär omkostnadsersättning i den mening som avses i 3 § nummer 12;

46.

utöver redan skyldig lön, förmåner som arbetsgivaren beviljar för elladdning av ett elfordon eller hybridelfordon i den mening som avses i 6 § punkt 1 nummer 4 meningen 2 andra punkten vid en stationär driftanläggning hos arbetsgivaren eller en närstående företag (§ 15 i den tyska aktiebolagslagen) och för företagets laddningsenhet som tillhandahålls för privat bruk;

47.

Tjänster enligt 14a § 4 st och 14b § i arbetarskyddslagen;

48.

Förmåner enligt underhållsskyddslagen med undantag för förmånerna enligt 6 § underhållsskyddslagen;

49.

(hoppade av)

50.

de belopp som arbetstagaren får från arbetsgivaren för att spendera på honom (pengar i transit) och de belopp som ersätter arbetstagarens egna utgifter för arbetsgivaren (ersättning av utgifter);

51.

tips som ges till den anställde av tredje part frivilligt och utan laglig rätt till dem i samband med utförandet av arbetet, utöver det belopp som ska betalas för denna tjänst;

52.

(hoppade av)

53.

överföring av värdekrediter enligt § 7f stycke 1 mening 1 nummer 2 i fjärde boken i sociallagen till den tyska federala pensionsförsäkringen.2Förmånerna från värdekrediten från Deutsche Rentenversicherung Bund är en del av inkomsten från beroende arbete i den mening som avses i § 19.3Löneskatt ska innehållas från dem;

54.

Ränta från ersättningskrav för tyska utländska obligationer i den mening som avses i §§ 52 till 54 i förlikningslagen för tyska utländska obligationer i den reviderade versionen publicerad i Federal Law Gazette Part III, strukturnummer 4139-2, i den mån ersättningskraven är riktade mot den federala regeringen eller de federala staterna.2Detsamma gäller räntan från obligationer och fordringsregisterfordringar, som enligt 9, 10 och 14 §§ lagen för den närmare regleringen av ersättningskrav för utländska obligationer i den reviderade versionen publicerad i Federal Law Gazette Part III, struktur nummer 4139-3, av den federala regeringen eller av de beviljade eller registrerade i länder för ersättningsanspråk;

55.

i fall av § 4 punkt 2 nummer 2 och punkt 3 i lagen om företagspensioner av den 19 december 1974 (BGBl. I s. 3610), som senast ändrades genom artikel 8 i lagen av den 5 juli 2004 (BGBl. I s. 1427) har i nu gällande version ändrats det överlåtelsevärde som lämnas enligt 4 § 5 i lagen om företagspension om företagspensionsordningen för den tidigare och nya arbetsgivaren genomförs via en pensionskassa. , en pensionsfond eller ett livförsäkringsbolag; detta gäller även om en pensionsrätt från ett företagspensionssystem har intjänat utan tidsfrist på grund av avtal.21 meningen gäller även om överlåtelsevärdet betalas av den tidigare arbetsgivaren eller av en försörjningskassa till den nya arbetsgivaren eller annan försörjningskassa.3Den nya arbetsgivarens, pensionskassans, pensionskassans, pensionskassans eller livförsäkringsbolagets förmåner på grundval av beloppet enligt 1 och 2 meningarna är en del av den inkomst som förmånerna skulle höra till om överföringen enl. till 4 § 2 mom. 2 och 3 mom. lagen om företagspension inte hade skett;

55a.

överföringen av rättigheter för den som är berättigad till utjämning utförd i enlighet med avsnitt 10 i lagen om pensionsutjämning av den 3 april 2009 (Federal Law Gazette I s. 700) i den aktuella versionen (intern uppdelning) på bekostnad av rättigheter för den som är skyldig att utjämna.2Förmånerna från dessa rättigheter höra till den utjämningsberättigades inkomst till vilken förmånerna skulle tillkomma den utjämningsskyldige om den interna uppdelningen inte hade skett;

55b.

det utjämningsvärde som betalas enligt 14 § pensionsutjämningslagen (extern delning) för att fastställa rättigheter för den utjämningsberättigade på bekostnad av den utjämningspliktigas rättigheter, i den mån förmåner av dessa rättigheter skulle leda till skattepliktig inkomst enligt 19, 20 och 22 §§.2Meningen 1 gäller inte om förmåner som grundas på den motiverade rätten skulle leda till inkomst för den utjämningsberättigade enligt 20 § 1 st 6 eller 22 § 1 mening 3 bokstav a dubbelbokstav bb.3Pensionsanstalten till den som är skyldig att göra ersättningen ska informera pensionsanstalten till den ersättningsberättigade om vilket underlag som krävs för beskattningen av förmånerna.4Detta gäller inte om pensionsanstalten för den ersättningsberättigade redan känner till grunderna eller kan fastställa detta utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för honom och detta faktum har meddelats den ersättningsberättigades pensionsanstalt;

55c.

Överlåtelser av pensionstillgångar i den mening som avses i 92 § till annat pensionsavtal i den skattskyldiges namn (1 § 1 mom. 1 nummer 10 bokstav b lagen om intygande av pensionsavtal), i den mån förmånerna skulle leda till skattepliktig inkomst enligt 1 §. 22 nummer 5.2Detta gäller i enlighet med detta

a)

om rättigheter från ett företagspensionssystem som genomförs via en pensionsstiftelse, en pensionsstiftelse eller ett livförsäkringsbolag (direktförsäkring) endast överförs till en annan företagspensionsanstalt i form av en pensionsstiftelse, en pensionsstiftelse eller en livförsäkringsbolag (direktförsäkring). , i den mån inga utbetalningar sker direkt till den anställde,

b)

om rättigheter från företagspensionssystemet betalas ut, i den mån pensionsfondens tillgångar betalas till förmån för ett pensionsavtal i den skattskyldiges namn,

c)

om pensionstillgångarna vid den skattskyldiges död förs över till ett pensionsavtal i makens namn, om makarna vid tidpunkten för den bidragsberättigades bortgång inte varaktigt levde åtskilda (avs. 26 (1) och deras hemvist eller vanliga vistelseort är i en medlemsstat i Europeiska unionen eller en stat på vilken avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller; detta gäller även om makarna hade sin hemvist eller hemvist i Storbritannien före den dag då Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland inte längre är en medlemsstat i Europeiska unionen och inte ska behandlas som sådan och kontrakt ingicks före den 23 juni 2016;

55d.

Överlåtelser av rättigheter från ett avtal som intygats enligt 5a § lagen om intygande av avtal om ålderdomsförsörjning till ett annat avtal i den skattskyldiges namn som styrkts i enlighet med 5a § i lagen om intygande av avtal om ålderdomsförsörjning;

55e.

värdena av rättigheter till pensioner som överförts på grundval av ett avtal med en mellanstatlig eller övernationell institution, i den mån dessa tjänar till att fastställa rättigheter till pensioner hos en mellanstatlig eller övernationell institution.2De förmåner som grundas på beloppet enligt 1 mening är en del av inkomsten, vari ingår de förmåner som den mottagande pensionsanstalten i övrigt lämnar;

56.

Insatser från arbetsgivaren enligt 19 § 1 mening 1 nummer 3 mening 1 från det första anställningsförhållandet till en pensionsstiftelse för att bygga upp en icke fonderad företagspensionsplan, i vilken utbetalning av utlovad ålderdom, invaliditet resp. efterlevandepension lämnas enligt 82 § andra meningen 2 är, i den mån dessa förmåner inte överstiger 2 procent av avgiftstaxeringsgränsen i den allmänna pensionsförsäkringen under kalenderåret.2Det maximibelopp som anges i 1 mening ökar till 3 procent från den 1 januari 2020 och till 4 procent från den 1 januari 2025 av avgiftstaxeringsgränsen i den allmänna pensionsförsäkringen.3Beloppen enligt 1 och 2 meningarna ska minskas med de skattefria beloppen enligt 3 § nummer 63 meningen 1, 3 eller 4 meningen;

57.

de belopp som konstnärernas socialförsäkringskassa betalar till förmån för den försäkrade enligt lagen om socialförsäkring för konstnärer av inkomsterna från konstnärens socialförsäkringsavgift och det federala bidraget till en socialförsäkringsinstitution eller till den försäkrade;

58.

bostadsbidraget enligt bostadsbidragslagen, de övriga tjänsterna från offentliga budgetar eller särskilda fonder för att minska hyran eller belastningen i den mening som avses i 11 § 2 st nummer 4 bostadsbidragslagen samt offentliga bidrag för att täcka nuvarande utgifter och ränteförmåner för lån som beviljas från offentliga budgetar, för en lägenhet i eget hus som används för eget boende eller en bostadsrätt som används för eget boende, i den mån subventionerna och ränteförmånerna inte överstiger fördelarna med en motsvarande bidrag med allmänna medel enligt andra bostadslagen, bostadsbidragslagen eller en statlig lag om subvention av bostäder, bidraget till bostadsägandebildning i innerstads gamla byggnadskvarter enligt bestämmelserna om stadssanering öster i den administrativa avtal om beviljande av ekonomiskt stöd från den federala regeringen till staterna enligt artikel 104a punkt 4 i grundlagen för främjande av stadsutvecklingsåtgärder;

59.

det tilläggsbidrag enligt 88e § andra bostadslagen och enligt 51f § bostadslagen för Saarland och kontantförmåner som en hyresgäst uppbär i bostadskostnadslättnad enligt bostadsstödslagen eller en statlig lag om bostadsstöd, i den mån inkomsten är att hänföra till hyresgästen, och fördelarna med att hyra en lägenhet i samband med ett anställningsförhållande, i den mån de inte överstiger förmånerna av motsvarande bidrag enligt andra bostadslagen, bostadsbidragslagen eller en stat. lag om bostadsbidrag;

60.

omställningsbidraget för arbetare i brunkolseldade kraftverk och dagbrott samt stenkolseldade kraftverk som förlorat sina jobb till följd av nedläggningsåtgärder;

61.

Tjänster enligt 4 § stycke 1 nummer 2, 7 § stycke 3, 9 §§, 10 §§ 1, 13, 15 §§ utvecklingsarbetarelagen;

62.

Arbetsgivarens utgifter för att trygga arbetstagarens framtid, i den mån arbetsgivaren är skyldig att göra det enligt socialförsäkringslagstiftningen eller andra lagbestämmelser eller enligt en bestämmelse som bygger på lagstadgat bemyndigande, och dessa inte är förmåner eller avgifter från arbetsgivaren enligt med nummer 56, 63 och 63a.2Arbetsgivarens utgifter för framtidssäkring, som görs med stöd av rättsliga förpliktelser, likställs med arbetsgivarens bidrag för arbetstagarens utgifter.

a)

för en livförsäkring

b)

för frivillig försäkring i den lagstadgade pensionsförsäkringen,

c)

för ett offentligrättsligt försäkrings- eller pensionsinstitut inom hans yrkesgrupp,

om arbetstagaren har befriats från obligatorisk försäkring i den lagstadgade pensionsförsäkringen.3Bidragen är endast skattefria i den mån de inte överstiger hälften av arbetstagarens totala utgifter vid befrielse från obligatorisk försäkring i den allmänna pensionsförsäkringen och två tredjedelar vid befrielse från obligatorisk försäkring i gruvarbetarnas pensionsförsäkring och inte är högre än det belopp som är arbetsgivarens andel skulle utgå vid obligatorisk försäkring i den allmänna pensionsförsäkringen eller i gruvarbetarnas pensionsförsäkring;

63.

Insatser från arbetsgivaren från det första anställningsförhållandet till en pensionsstiftelse, en pensionsstiftelse eller för direkt försäkring för att bygga upp en fonderad företagspensionsplan, i vilken utbetalning av utlovade ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner föreskrivs enl. 82 § andra meningen 2, i den mån avgifterna inte överstiger 8 procent av avgiftstaxeringsgränsen i allmän pensionsförsäkring under kalenderåret.2Detta gäller inte om arbetstagaren har begärt enligt 1a § 3 § i lagen om företagspension att kraven på finansiering enligt 10 a § eller XI § ska vara uppfyllda.3Inbetalningar som görs i samband med att anställningsförhållandet upphör enligt 1 mening är skattefria om de är 4 procent av avgiftstaxeringsgränsen i den allmänna pensionsförsäkringen multiplicerat med antalet kalenderår då arbetstagarens anställningsförhållande. hos arbetsgivaren har funnits, men inte mer än tio kalenderår, inte överstiga.4Avgifter enligt 1 mening, som betalas för kalenderår då den första anställningen avbröts och ingen skattepliktig lön tagits ut från arbetsgivaren i Tyskland, är skattefria om de är 8 procent av avgiftstaxeringsgränsen i det allmänna pensionsförsäkring, multiplicerad med antalet av dessa kalenderår, dock högst tio kalenderår;

63a.

Arbetsgivaravgifter enligt 23 § 1 mom. lagen om företagspension, i den mån de inte direkt tillgodoräknas eller hänförs till den enskilde arbetstagaren;

64.

för anställda som står i ett anställningsförhållande med en inhemsk juridisk person enligt offentlig rätt och uppbär lön för detta från en inhemsk offentlig kassa, lönen för arbete utomlands i den mån den överstiger den lön som arbetstagaren skulle få för motsvarande arbete lokalt. betala statskassan skulle ha rätt till.21 meningen gäller även om anställningsförhållandet föreligger med annan som bestämmer lönen enligt de bestämmelser som gäller i den mening som avses i 1 mening, lönen utgår ur allmän fond och uppbärs helt eller väsentligen av allmänna medel.3I fråga om andra under en begränsad tid utsända arbetstagare som har sin hemvist eller hemvist där är den köpkraftsersättning som beviljas dem av en inhemsk arbetsgivare skattefri i den mån den inte överstiger det belopp som är tillåtet för jämförbar utländsk tjänstebetalningar enligt avsnitt 55 i den federala lönelagen;

65.
a)

Bidrag från insolvensförsäkringsanstalt (14 § i lagen om företagspension) till förmån för en pensionsberättigad och dennes efterlevande till ett livförsäkringsbolag för att ersätta skyldigheter som insolvensförsäkringsinstitutet har mot den pensionsberättigade och hans efterlevande anhöriga i händelse av säkerhet,

b)

Förmåner för övertagande av pensionsförmåner eller intjänade pensionsrättigheter av en pensionsstiftelse eller ett livförsäkringsbolag i de fall som avses i 4 § 4 mom. lagen om företagspension,

c)

arbetstagarens förvärv av fordringar mot tredje man vid inledande av insolvensförfarande eller i fall av 7 § 1 mom. 4 lagen om företagspension, i den mån tredje man, utöver arbetsgivaren, ansvarar för fullgörandet av anspråk som grundas på befintliga pensionsförpliktelser eller pensionsrättigheter mot den anställde och vars efterlevande är ansvariga; Detta gäller i enlighet med detta om tredje part betalar för värdekrediter från ett avtal om partiell pensionering i enlighet med Partial Retirement Act av den 23 juli 1996 (Federal Law Gazette I s. 1078), senast ändrad genom artikel 234 i förordningen av den 31 oktober , 2006 (Federal Law Gazette I s. 2407), i nu gällande version eller på grundval av tillgodohavande från ett arbetstidskonto i de fall som nämns i första halvan av meningen, ansvarar för att arbetsgivaren och

d)

arbetstagarens förvärv av rättigheter i samband med inträde i försäkringen enligt 8 § andra stycket i lagen om företagspension.

2I fallen enligt bokstaverna a, b och c ingår förmånerna från pensionskassan, livförsäkringsbolaget eller tredje man i inkomsten som skulle omfatta de förmåner som skulle behöva lämnas om ett ärende enligt bokstav a. , b och c hade inte inträffat.3I den mån de hör till inkomsten av anställt arbete i den mening som avses i 19 § ska inkomstskatt innehållas på dem.4Pensionskassan, livförsäkringsbolaget eller tredje man anses vara arbetsgivare och förmånstagare som arbetstagare när det gäller uttag av löneskatt.5I fråga om bokstaven d hör livförsäkringsbolagets eller pensionskassans pensionsförmåner, i den mån de grundar sig på inbetalningar som gjorts innan arbetstagaren anslöt sig till försäkringen, till den övriga inkomsten i den mening som avses i 22 § nummer 5 meningen 1. ; om arbetstagaren har fortsatt försäkringen med egna avgifter i fall av 8 § andra stycket i lagen om företagspension, är de pensionsförmåner som grundas på dessa avgifter annan inkomst i den mening som avses i 22 § nummer 5 mening 1 eller 2 mening;

66.

Utbetalningar från en arbetsgivare eller en försörjningsfond till en pensionskassa för övertagande av befintliga pensionsförpliktelser eller pensionsrättigheter av pensionskassan om ansökan har gjorts enligt 4d § 3 eller 4 e § 3 mom.

67.
a)

vårdnadsbidraget enligt Federal Child-raising Allowance Act och jämförbara förmåner som tillhandahålls av federala stater,

b)

föräldrapenningen enligt Federal Parental Allowance and Parental Leave Act och jämförbara förmåner i de federala staterna,

c)

Förmåner för barnuppfostran till mödrar födda före 1921 enligt §§ 294–299 i sjätte boken i sociallagen och

d)

Tillägg enligt §§ 50a–50e i lagen om offentlig tjänstepension eller enligt §§ 70–74 i soldatpensionslagen eller enligt förbundsstaternas jämförbara bestämmelser för ett barn som är född före den 1 januari 2015 eller för en påbörjad period före 1 januari 2015 ska vård av vårdbehövande beviljas; vid sammanträffande av tider för flera barn enligt 50b § i lagen om offentlig tjänstepension eller 71 § i soldatpensionslagen eller enligt förbundsstaternas jämförbara bestämmelser gäller detta om ett av barnen är född före den 1 januari. , 2015;

68.

hjälpen enligt lagen om hjälp till personer infekterade med hepatit C-virus genom anti-D immunprofylax av den 2 augusti 2000 (Federal Law Gazette I s. 1270);

69.

de förmåner som beviljats ​​av stiftelsen "Humanitär hjälp för människor som är HIV-infekterade av blodprodukter" enligt HIV Aid Act av den 24 juli 1995 (Federal Law Gazette I s. 972);

70.

halvan

a)

ökningen av rörelsetillgångar eller inkomster från försäljning av mark och byggnader, som hör till anläggningstillgångarna i en inhemsk rörelsetillgång hos den skattskyldige under minst fem år den 1 januari 2007, om dessa beror på en efter den 31 december, 2006 och före den 1 januari 2010 säljs till ett REIT-aktiebolag eller ett pre-REIT som omfattas av ett juridiskt bindande obligatoriskt kontrakt,

b)

ökningen av affärstillgångar på grund av införandet av en skattebetalare i handelsregistret som ett REIT-aktiebolag i den mening som avses i REIT-lagen av den 28 maj 2007 (Federal Law Gazette I s. 914) genom tillämpning av § 13 (1) ) och (3) meningen 1 i bolagsskattelagen Mark och byggnader skapas om dessa tillgångar har köpts eller tillverkats före den 1 januari 2005, och den slutliga balansräkningen i den mening som avses i 13 § (1) och (3) i bolagsskattelagen ska upprättas före den 1 januari 2010.

2Mening 1 gäller inte

a)

om den skattskyldige säljer eller avstår från verksamheten och kapitalvinsten beskattas enligt 34 ​​§,

b)

i den mån den skattskyldige använder sig av bestämmelserna i 6b och 6c §§,

c)

i den mån redovisningen av den lägre delvärdet har lett till en vinstminskning i sin helhet och i den mån denna vinstminskning inte har uppvägts av redovisningen av ett värde som följer av 6 § 1 punkt 1 meningen. 4,

d)

om vid 1 mening bokstav a det bokförda värdet jämte försäljningskostnaderna överstiger försäljningslikviden eller vid 1 mening bokstav b det bokförda värdet överstiger delvärdet.2Fastställer den skattskyldige vinsten enligt 4 § punkt 3, träder anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna i stället för det bokförda värdet, minskat med de avdrag som gjorts för slitage eller minskning i sak,

e)

i den mån avdrag från anskaffnings- eller tillverkningskostnader för ekonomiska varor i den mening som avses i 1 mening enligt 6 b § eller liknande avdrag har gjorts fullt skatteeffektiva av den skattskyldige tidigare,

f)

om det är en överlåtelse i samband med rättsliga transaktioner som omfattas av lagen om rekonstruktionsskatt och överlåtelsen sker till ett värde under det verkliga marknadsvärdet.

3Skattefriheten gäller inte längre retroaktivt om

a)

inom en period av fyra år efter avtalets ingående i den mening som avses i meningen 1 bokstav a, köparen eller inom en period av fyra år efter slutdagen för den utgående balansräkningen enligt mening 1 bokstav b REIT- Aktiengesellschaft säljer marken eller byggnaden,

b)

pre-REIT eller en annan pre-REIT som dess universella rättsliga efterträdare förlorar sin status som pre-REIT i enlighet med § 10 (3) meningen 1 i REIT Act,

c)

REIT-aktiebolaget uppfyller inte kraven för skattebefrielse i någon taxeringsperiod inom en period av fyra år efter ingåendet av avtalet i den mening som avses i mening 1 bokstav a eller efter slutdatumet för den slutliga balansräkningen i den meningen av mening 1 bokstav b,

d)

skattebefrielsen för REIT-Aktiengesellschaft upphör inom en period av fyra år efter ingåendet av avtalet i den mening som avses i mening 1 bokstav a eller efter balansdagen i den mening som avses i mening 1 bokstav b,

e)

Federal Central Tax Office har definitivt återkallat köparens status som en pre-REIT i den mening som avses i avsnitt 2 mening 4 i REIT Act av den 28 maj 2007 (Federal Law Gazette I s. 914) i den mening som avses i mening 1 bokstav a. .

4Skattefriheten upphör även i efterhand om den ekonomiska varan i den mening som avses i 1 mening bokstav a av förvärvaren lämnas till säljaren eller någon närstående till honom i den mening som avses i 1 § 2 mom. lagen om utrikesskatt och säljaren resp. en person som står honom nära i den mening som avses i 1 § 2 st lagen om utrikesskatt efter att en tid av två år har förflutit sedan köparen infördes som REIT-aktiebolag i handelsregistret, direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent .5Köparen av fastigheten är ansvarig för de skatter som följer av att skattebefrielsen retroaktivt avskaffas;

71.

bidraget som betalas ur en offentlig fond

a)

för förvärv av en andel i ett aktiebolag som uppgår till högst 20 procent av anskaffningskostnaderna, dock högst 100 000 euro. kravet är att

aa)

andelen i bolaget innehas i mer än tre år,

bb)

det bolag vars andel förvärvas,

aaa)

inte är äldre än sju år, varvid dagen för företagets införande i handelsregistret är avgörande,

bbb)

har färre än 50 anställda (heltidsekvivalenter),

ccc)

har en årlig omsättning eller en årlig balansomslutning på högst 10 miljoner euro och

ddd)

inte är noterad på en reglerad marknad och förbereder sig inte för att göra det,

cc)

bidragsmottagaren har fyllt 18 år eller är ett GmbH eller entreprenörsföretag där minst en aktieägare har fyllt 18 år och

dd)

inget lånat kapital används för att förvärva andelen. Om andelen förvärvas av ett GmbH eller företagarföretag i den mening som avses i dubbelbokstaven cc, tillhör även sådana lån som beviljas GmbH eller företagarföretaget av dess aktieägare och som används av GmbH eller företagarföretaget för att förvärva andelen. det yttre kapitalet.

b)

vid försäljning av andel i aktiebolag i den mening som avses i bokstav a med 25 procent av kapitalvinsten, om

aa)

säljaren är en fysisk person,

bb)

ett bidrag i den mening som avses i bokstav a redan har betalats ut vid förvärvet av den sålda andelen och inte har återkrävts,

cc)

den sålda aktien såldes tidigast tre år (minsta innehavstid) och senast tio år (maximal innehavstid) efter förvärvet av aktierna,

dd)

kapitalvinsten enligt 2 mening är minst 2000 euro och

av)

subventionen är begränsad till 80 procent av anskaffningskostnaden.

Kapitalvinst i den mening som avses i 1 mening är det belopp varmed försäljningspriset överstiger anskaffningskostnaderna inklusive erlagd premie. Förvärvsrelaterade kostnader och försäljningskostnader ska inte beaktas;

72.

de inkomster och uttag som hänför sig till verksamheten

a)

av solcellsanläggningar på, på eller i småhus (inklusive uthus) eller byggnader som inte används för bostadsändamål med en installerad bruttoeffekt enligt marknadens stamdataregister på upp till 30 kW (topp) och

b)

av solcellsanläggningar på, på eller i andra byggnader med en installerad bruttoeffekt enligt marknadsbasdataregistret på upp till 15 kW (topp) per bostad eller kommersiell enhet,

max 100kW (topp) totalt per skattebetalare eller partnerskap. Om inkomst enligt 2 § stycke 1 mening 1 nummer 2 uppnås och inkomsten som genereras av denna verksamhet är skattefri enligt 1 mening, ska ingen vinst fastställas. I fall av mening 2 ska 15 § punkt 3 nr 1 inte tillämpas.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 09/09/2023

Views: 5357

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.