Omfattande opioid-, stimulantia- och substansanvändningsprogram (COSSUP) | Översikt | BJA (2023)

Omfattande opioid-, stimulantia- och substansanvändningsprogram (COSSUP) | Översikt | BJA (1)

En officiell webbplats för USA:s regering, justitiedepartementet.

Så här vet du

Om programmet

DeOmfattande opioid-, stimulantia- och substansanvändningsprogram (COSSUP), tidigare det omfattande opioidmissbruksprogrammet (COAP), utvecklades som en del av lagstiftningen om omfattande beroende och återhämtning (CARA).

COSSUPs syfte är att tillhandahålla ekonomiskt och tekniskt bistånd till stater, lokala myndigheter och indiska stamregeringar för att utveckla, implementera eller utöka omfattande ansträngningar för att identifiera, svara på, behandla och stödja de som påverkas av olagliga opioider, stimulantia och andra droger. .

Medan opioidepidemin har dominerat rubriker, har samhällen i hela landet påverkats av olika droganvändningsmönster inklusive stimulantia och andra olagliga substanser. Vår nations problem med droganvändning är en nödsituation för folkhälsan som hotar välbefinnandet för individer som använder droger och påverkar säkerheten i samhällen. Det påverkar första responders, det straffrättsliga systemet, barnskydd och fosterhem och beteendevårdssystem. Att reagera på denna hälsonödsituation är en av justitiedepartementets högsta prioriteringar.

Hörnstenen i Bureau of Justice Assistances (BJA) COSSUP-initiativ är dess betoning på partnerskap och samarbete inom sektorerna för folkhälsa, beteendehälsa och allmän säkerhet. Effektiva gemenskapssvar utnyttjar den kombinerade expertisen från var och en av dessa discipliner och förlitar sig på enhetliga och samordnade strategier.

COSSUP har åtagit sig att stödjafyra nyckelområden för programmatiskt fokus:

 1. Främja allmän säkerhet och stödja tillgången till återvinningstjänster inom det straffrättsliga systemet.
 2. Stärka insamling och delning av data mellan system för att förstå och ta itu med effekterna av olaglig droganvändning och missbruk.
 3. Anpassa och maximera resurser mellan olika system och utnyttja olika programfinansiering.
 4. Förhindra droganvändning och missbruk.

Webbplatsbaserade bidrag

Platsbaserade anslag släpps årligen och ger finansieringsmöjligheter för både stater och territorier samt lokala och stamsamhällen. COSSUP-finansiering är utformad för att vara flexibel, så att varje samhälle kan möta sina unika behov och svara på nya hot som kan vara lokala eller regionala.

Demonstrationsprojekt

Under räkenskapsåret 2018 lanserade BJA och olika partners demonstrationsprojekt som strategiskt blandar finansiering från flera federala myndigheter och främjar offentlig-filantropiska partnerskap. Dessa demonstrationsprojekt stärker vår förståelse för effektiva samhälleliga reaktioner på olaglig droganvändning och missbruk, utökar antagandet av effektiva metoder och stöder innovation och bygger kapacitet i de samhällen som är mest påverkade av missbruksstörningar.

Utbildning och teknisk assistans

COSSUP TTA-programmet stöder gemenskaper genom att:

 • Underlättandemöjligheter till peer-to-peer-lärandedär samhällen kan lära av erfarna program genom virtuella konsultationer och besök på plats.
 • Tillhandahålla talare för konferenser och workshops eller skickliga ämnesexperter för utbildningsevenemang för att utbilda intressenter och bygga kapacitet.
 • Underlätta strategisk planering och systemövergripande planering för att identifiera samhällsresurser, fastställa prioriteringar och utveckla en färdplan för att uppnå mål.
 • Identifiera material som policyer och procedurer, riktlinjer och datadelningsavtal som stödjer programaktiviteter.
 • StödjandePDMPsgenom att öka PDMP-effektiviteten och underlätta samordningen mellan PDMP:er och statliga och nationella intressenter.

Finansiering

De resurser som tillhandahålls erbjuds för att hjälpa potentiella sökande att ansöka om framtida COSSUP-medel. Se tillkännagivandet om anslagsmöjligheter för specifik information om behörighet, innehåll och formateringskrav, inlämningsinstruktioner, nödvändig stödjande dokumentation och mer.

Under de senaste tre åren har BJA finansierat över 300 projekt. De typer av aktiviteter som finansierats under bidragsprogrammet, i tidigare ansökningar, inkluderar:

 • Upprätta brottsbekämpning före eller efter gripandet eller andra avledningsprogram för första-svarare för individer som begår lågnivå, icke-våldsbrott, narkotikarelaterade brott mot samhällsbaserade missbruks- och beteendevårdstjänster. Jurisdiktioner som försöker replikera en varumärkesmodell för avledning av brottsbekämpning, såsom modellen för lagupprätthållande Assisted Diversion (LEAD) eller Police Assisted Addiction and Recovery Initiative (PAARI), bör bekanta sig med modellens mål och kärnprinciper och återspegla dessa koncept i sina ansökningar. BJA stöder ett brett utbud av avledningsmodeller som främjar allmän säkerhet och folkhälsosamarbete. OJP räknar med att minst 5 miljoner USD i COAP-medel kommer att användas för att stödja samhällen som försöker replikera LEAD-modellen per kongressrapportspråk.
 • Stödja brottsbekämpande myndigheter med att identifiera individer i behov av missbruksbehandling och koppla dessa individer till behandlingstjänster. En mängd olika tillvägagångssätt kan föreslås, inklusive att bädda in missbrukskliniker i patrullenheter eller öka en brottsbekämpande myndighets analysförmåga genom att anlita dataanalytiker eller epidemiologer. I områden där människohandel förekommer kan brottsbekämpande myndigheter föreslå projekt för att stärka kopplingen mellan arbetsgrupper för människohandel och vårdgivare för missbruk.
 • Utveckla program som integrerar sociala tjänster med brottsbekämpande myndigheter för att snabbt kunna reagera på opioidöverdoser där barn drabbas. Exempel på tjänster som kan inkluderas är: Samlokalisering av personal för att hjälpa till med screening, bedömning, remiss och/eller tillhandahållande av tjänster till barn och familjer som påverkas av missbruk; Implementera en kombination av evidensbaserade eller evidensinformerade program och praxis, inklusive föräldraskap och/eller familjeförstärkning, behandling för trauma eller psykiska problem, rådgivning och kamratstödsgrupper och barnutvecklingstjänster utformade för att stödja barn och ungdomar som exponeras för droger användning och deras vårdgivare; Utveckla specialiserad utbildning för första responders, offertjänsteleverantörer och barnskyddspersonal för att säkerställa att det finns en etablerad process/protokoll att följa när man möter ett barn eller en ungdom som drabbats av överdos eller i ett hem där barnet utsätts för drogmissbruk; Stödja systemövergripande samarbetsaktiviteter (t.ex. tvärvetenskaplig utbildning, regelbundna partnerskapsmöten) för att öka förståelsen mellan de olika servicesystemen om frågor som familjer som är involverade i barnskyddstjänster står inför på grund av en förälders missbruk; och tillhandahålla utbildning och information om resurser till barn- och ungdomsvårdande organisationer, såsom skolor, idrottsligor och trosbaserade organisationer, om inverkan av missbruk på barn, ungdomar och familjer.
 • Koppla samman individer med risk för överdosering och/eller överlevande av en icke-dödlig överdos och deras familjer med leverantörer av missbruks- och beteendevårdsvård eller leverantörer av peer-återhämtning som är utbildade i beroendestöd och tillfrisknande. "Peers" kan inkludera, men är inte begränsade till, peer-mentorer, peer-navigatörer, rättsmedicinska kamrater och familjemedlemmar till dem som är i återhämtning.
 • Tillhandahålla övergångs- eller återhämtningsboende som en del av en omfattande insatsstrategi. Högst 30 procent av de totala bidragsmedlen får användas för detta ändamål.
 • Upprätta domstolsbaserade interventionsprogram eller familjedomstolsprogram för att prioritera och påskynda behandling och återhämtning till individer med hög risk för överdos. Finansiering är tillgänglig under andra BJA-förfrågningar för att implementera eller förbättra en vuxendrogdomstol och/eller en veteranbehandlingsdomstol. Som sådan är implementering eller förbättring av dessa domstolsmodeller inte en tillåten finansieringsaktivitet enligt denna uppmaning.
 • Utveckla, implementera eller förbättra program för att ta itu med opioidepidemin i landsbygds- eller stamsamhällen. Sökande kan använda teknik för att utöka tillgången till behandlings- och återhämtningsstödtjänster för individer som missbrukar illegala och receptbelagda opioider och har begränsad tillgång till behandlings- och återhämtningstjänster på grund av geografisk isolering.
 • Köp och distribuera manipuleringssäkra läkemedelsinsamlingslådor och andra federalt godkända program för insamling av ämnen och permanent kassering.
 • Utveckla och implementera en omfattande plan för att minska risken för överdosdöd och öka engagemanget i behandlings- och återhämtningstjänsten bland befolkningen före och efter rättegången som lämnar fängelser eller säkra behandlingsanläggningar. Detta inkluderar att implementera läkemedelsassisterad behandling och kognitiv beteendebehandling inom ett lokalt eller regionalt fängelse och stödja övergången till samhällsbaserade tjänster när de släppts från häktet. Sökande måste visa en stark samordning mellan frihetsberövande och samhällsbaserad behandling som en del av ansökan.
 • Implementera ett team för granskning av överdosdöd (som inkluderar representation från läkare eller rättsläkare) och/eller stödja multidisciplinära interventionsmodeller som t.ex.New York Citys RxStat-programatt sammanföra intressenter med olika perspektiv och olika datamängder.
 • Stöd insamling av data och/eller dataintegrering i rätt tid med andra datamängder (som PDMP-poster) för att ge en förståelse för läkemedelstrender, stödja programutvärdering, informera kliniskt beslutsfattande, identifiera individer eller populationer i riskzonen eller stödja utredningar. Exempel på datakällor kan vara läkar- och rättsläkare, kriminaltekniska laboratorier, brottsplatsenheter (såsom data relaterade till analys av misstänkta kontrollerade ämnen och toxikologisk analys) eller andra nya informationskällor som att testa använda nålar från sprutbyte program för att förstå det nuvarande lokala läkemedelsutbudet.
 • Implementera andra omfattande tillvägagångssätt som är i linje med målen för COAP.

Exempel på framgångsrika ansökningar från tidigare år

Dessa exempel är projektberättelser från tidigare finansierade projekt. De tillhandahålls som referens för att hjälpa till vid utarbetandet av en finansieringsansökan.

Ändringsdatum: 14 mars 2023

Skapat datum: 19 februari 2012

FAQs

What is a Cossap grant? ›

The Comprehensive Opioid, Stimulant, and Substance Abuse Program (COSSAP) provides support to states, units of local government, and tribal governments to plan, develop, and implement comprehensive efforts to identify, respond to, treat, and support those impacted by illicit substance use and misuse.

What is the comprehensive opioid stimulant and substance use site based program Cossup? ›

COSSUP's purpose is to provide financial and technical assistance to states, units of local government, and Indian tribal governments to develop, implement, or expand comprehensive efforts to identify, respond to, treat, and support those impacted by illicit opioids, stimulants and other drugs.

What do you look for in an opioid addiction? ›

Signs and symptoms of opioid use disorder include craving, risky use and withdrawal symptoms if the opioid is discontinued. If not treated, opioid use disorder can lead to overdose and death. Treatment, including drugs that can ease craving and help people discontinue opioid use, can help manage opioid use disorder.

What is the opioid response? ›

The Rural Communities Opioid Response Program (RCORP) is a multi-year initiative that addresses barriers to treatment for substance use disorder (SUD), including opioid use disorder (OUD).

What is considered a grant? ›

Grants include the following types of expenditures: Scholarships, fellowships, internships, prizes, and awards. Loans for charitable purposes. Program related investments. Payments to exempt organizations to further the organizations' exempt purposes.

What are the 5 A's of opioid prescribing? ›

For this reason, we recommend Five A's of assessment: Analgesia, Activity, Adverse reactions, Aberrant behavior and Affect.

What are the 4 A's of opioid prescribing? ›

The 4 A's—analgesia, activities of daily living, adverse events, and aberrant drug-taking behaviors—can structure assessment and serve as a means by which to record patient response to therapy.

What is an OTP opioid treatment program? ›

Opioid Treatment Programs (OTPs) provide medication-assisted treatment (MAT) for people diagnosed with an opioid use disorder (OUD). OTPs must be certified by SAMHSA and accredited by an independent, SAMHSA-approved accrediting body.

What are the three waves of opioid addiction? ›

The opioid epidemic can be broken down into three waves, prescription opioids, heroin, and synthetic opioids.

What are the three symptoms of opioid use? ›

Signs and symptoms of opiate addiction
 • Mood swings.
 • Depression.
 • Anxiety.
 • Euphoric mood for a few hours.
 • Irritability.

What is the most common cause of opioid addiction? ›

Opioids are most addictive when you take them using methods different from what was prescribed, such as crushing a pill so that it can be snorted or injected. This life-threatening practice is even more dangerous if the pill is a long- or extended-acting formulation.

What is the opioid crisis called? ›

The "opioid epidemic" refers to the serious public health issue stemming from the rapid increase in the use of prescription and non-prescription opioid drugs.

What is opioid activation? ›

Opioids work by activating opioid receptors on nerve cells. These receptors belong to a family of proteins known as G protein-coupled receptors (GPCRs). Scientists have always assumed that all opioids—whether produced by the body (endogenously) or taken as a drug—interact in the same way with opioid receptors.

What is a P20 grant? ›

Exploratory Grants (P20) Often used to support planning activities associated with large multi-project program project grants.

What is the most common grant? ›

Program/project grants

This is the most common type of grant. Program/project grants specify that funding may only be used to support the program or project referenced in your proposal.

What are the three common sources for grant funding? ›

There are three main sources for grant funding:
 • The government - often federal, sometimes state, and occasionally local.
 • Private businesses and corporations.
 • Foundations, which distribute many millions of dollars per year to community groups and organizations similar to yours.

What is a 990 grant? ›

Schedule I (Form 990) is used by an organization that files Form 990 to provide information on grants and other assistance made by the filing organization during the tax year to domestic organizations, domestic governments, and domestic individuals.

What is the common rule for grants? ›

The Uniform Administrative Requirements for Grants and Cooperative Agreements, known as the Common Grant Rule, are the general administrative requirements pertaining to all U.S. Department of Transportation grants and sub- grants, including those awarded to State, local and federally recognized Indian tribal ...

How do I get financial assistance? ›

To find out if you are eligible for financial aid and other programs, visit benefits.gov. You can take an eligibility questionnaire, learn more about programs, and find state and local contact information. Learn More: List of HHS assistance programs.

What are red flags in opioid prescribing? ›

Pharmacists can look for “red flags”

Forged prescriptions (e.g. lack of common abbreviations or overly legible handwriting) Prescriptions originating from outside the immediate geographic area. Altered prescriptions (e.g. multiple ink colors or handwriting styles)

What opioids are used for mild to moderate pain? ›

The recommended doses of weak opioids for mild-to-moderate pain in adults are: Codeine — 30 to 60 mg every 4 hours when necessary (maximum 240 mg in 24 hours). Dihydrocodeine — 30 mg every 4 to 6 hours when necessary (maximum 180 mg in 24 hours).

How many chances do you get at pain management? ›

The number of chances a person gets at pain management varies among clinics. Some clinics will discharge someone after a major breach in an opioid contract and issue warnings for more minor violations. Usually, doctors test for harmful drug use once per year to gauge compliance.

How long should opioids be prescribed for chronic pain? ›

Three days or less will often be sufficient; more than seven days will rarely be needed. Clinicians should evaluate benefits and harms with patients within 1 to 4 weeks of starting opioid therapy for chronic pain or of dose escalation.

How long should a patient be on opioids? ›

To reduce the risk of dependence when treating acute pain, opioids should be used for five days or less. Opioid use disorder is a chronic brain disease that develops from repeated use of opioids. In its moderate to severe form, it is also known as addiction and can be life-threatening.

What are the six Rs of managing high risk opioid prescribing? ›

The six 'Rs' approach to managing high-risk opioid prescribing (Rotation of opioids; Reduction; Replacement pharmacotherapy; Reversal with naloxone; Referral; Restriction of supply) is discussed. The six Rs is an aide-memoire that summarises the management options available to mitigate the risk of high OMEDDs.

What is opioid substitution treatment program? ›

The NSW Opioid Treatment Program (OTP) provides opioid replacement therapy for people who are dependent on opioids such as heroin, morphine and oxycodone. It gives people the chance to stop their illicit or problematic use of opioids and reduce the harms that come about from such use.

What are the three month outcomes from a patient centered program to treat opioid use disorder in Iowa USA? ›

As expected, this patient-centered program had a high rate of treatment retention, with, over 90% of participants in this study retained in treatment for OUD at 3 months. During their treatment, participants reported fewer cravings to use opioids and reduced use of other illicit drugs.

What does opioid replacement therapy do? ›

For people who are dependent on opiates (e.g. heroin, oxycodone and morphine) we offer ORT. In ORT, methadone and buprenorphine are prescribed to replace the opioid substance/s.

What are the three types of addicts? ›

However, in terms of substance addictions, some of the more common types of addiction include: Alcohol addiction. Prescription drug addiction. Drug addiction.

What are 3 drugs from the opiate family? ›

Opioids are a class of drugs that includes the illegal drug heroin as well as power pain relievers available by prescription, such as oxycodone (Oxycontin), hydrocodone (Vicodin), codeine, morphine, fentanyl, methadone, and many others.

What is the first stage in the cycle of opioid addiction? ›

Stage 1: Initial Use

Regardless of how the initial use occurs, it is the first step toward addiction. Whether or not that initial use is more likely to lead to addiction is often a matter of individual circumstances.

What is the most serious effect of opioid? ›

Some side effects of opioids may be mild, such as sleepiness and constipation, while others, including shallow breathing, slowed heart rate, and loss of consciousness, can be serious and may be signs of an overdose. Ask your physician what you should be aware of and what you can do to prevent potential problems.

What are the biggest side effects of opioids? ›

Most common side effects are predictable consequences of opioid pharmacological actions and include nausea, vomiting, constipation, pruritus, dizziness, dry mouth and sedation. Side effects are extremely common with opioid therapy.

What are the cardinal signs of opioid toxicity? ›

The typical symptoms seen in overdose are pinpoint pupils, respiratory depression, and a decreased level of consciousness. This is known as the “opioid overdose triad.” Opioids may be agonists, partial agonists, or agonist-antagonists of opioid receptors.

What drugs started the opioid crisis? ›

It started in the mid-1990s when the powerful agent OxyContin, promoted by Purdue Pharma and approved by the Food and Drug Administration (FDA), triggered the first wave of deaths linked to use of legal prescription opioids.

What diseases are associated with opioid addiction? ›

A deadly consequence of the opioid crisis is increased incidence of blood-borne infections, including viral hepatitis, human immunodeficiency virus (HIV), and bacterial and fungal infections.

What drug keeps you awake for 2 days? ›

Those who use meth can stay awake for several days without feeling like their body needs rest, which can lead to insomnia. Lack of REM sleep: Both serotonin and dopamine cannot be properly reabsorbed by the brain when someone uses meth.

Is gabapentin a narcotic? ›

Gabapentin is not a narcotic. It's not classified as a controlled substance in most states. (Kentucky, West Virginia, Michigan, Tennessee, and Virginia have reclassified gabapentin as a Schedule V controlled substance). Gabapentin is not an opioid.

How does an opioid crisis start? ›

The first wave began with increased prescribing of opioids in the 1990s, with overdose deaths involving prescription opioids (natural and semi-synthetic opioids and methadone) increasing since at least 19993. The second wave began in 2010, with rapid increases in overdose deaths involving heroin4.

What age is the opioid crisis? ›

Currently, 71% of preventable opioid deaths occur among those ages 25 to 54, and the number of deaths among individuals 55 and older is growing rapidly. Few opioid deaths occur among children younger than 15.

What part of the brain is activated by opioids? ›

One of the brain circuits that is activated by opioids is the mesolimbic (midbrain) reward system. This system generates signals in a part of the brain called the ventral tegmental area (VTA) that result in the release of the chemical dopamine (DA) in another part of the brain, the nucleus accumbens (NAc) (Figure 1).

What nervous system do opioids work on? ›

Opioid drugs act in both the central and peripheral nervous systems. Within the central nervous system, opioids have effects in many areas, including the spinal cord.

What are two examples of withdrawal symptoms for someone who abruptly stops taking opioids? ›

What are opioid withdrawal symptoms?
 • watery eyes, runny nose and sneezing.
 • yawning and disturbed sleep.
 • hot and cold flushes, sweating and 'goosebumps'
 • feeling anxious or irritable.
 • cravings for opioids.
 • nausea, vomiting, diarrhoea and a lack of appetite.
 • tremor (shaking)

What are the two types of grants in aid? ›

Discretionary grants: awarded using a competitive process. Student loans or grants: to help students attend college. Formula grants: uses formulas determined by Congress and has no application process.

What are the two main types of grants? ›

When considering grants, these programs can be broadly categorized as those awarded by the federal government and those awarded by non-federal entities. Within these two categories are a variety of funding sources and program types.

What is the purpose of a grant? ›

A grant is a way the government funds your ideas and projects to provide public services and stimulate the economy. Grants support critical recovery initiatives, innovative research, and many other programs listed in the Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA).

How do micro grants work? ›

A microgrant is a small sum of money distributed to an individual or organization, typically for hundreds or thousands of dollars, with the intent of enabling the recipient to develop or sustain an income-generating enterprise.

What is the most common grant type? ›

Program/project grants

This is the most common type of grant. Program/project grants specify that funding may only be used to support the program or project referenced in your proposal.

What's the difference between financial aid and Pell Grant? ›

Understand Federal Pell Grants. Federal Pell Grants are another source of financial aid to help you pay for college. Unlike loans, the money you get from Federal Pell Grants doesn't need to be paid back. Pell Grants are usually reserved for undergraduate students.

What's the difference between a grant and financial aid? ›

A grant is a form of financial aid that doesn't have to be repaid (unless, for example, you withdraw from school and owe a refund, or you receive a TEACH Grant and don't complete your service obligation).

Is the US government giving out grants? ›

The government does not offer "free money" for individuals. Federal grants are typically only for states and organizations. But you may be able to get a federal loan for education, a small business, and more. If you need help with food, health care, or utilities, visit USA.gov's benefits page.

What is an inducement grant? ›

Inducement grants are primarily used for hiring top executives, often when there are insufficient shares in an equity plan's reserve to accommodate large grants. The exception may also be used in M&A situations as an incentive to attract and retain employees at a target entity.

What are the disadvantages of a grant? ›

In reality, grants can often become a source of frustration and stress for a non-profit.
 • Grants Cannot Help You Start Off. ...
 • Grants Come with a Lot of Strings Attached. ...
 • Grants Take a Long Time to be Approved. ...
 • Grants Have Complex Reporting Requirements. ...
 • Grants are Short-Termed.

What are the 5 types of grant proposals? ›

Common Types of Grant Proposals
 • Capital Grants. It is challenging to build in capital expenditures to a nonprofit budget. ...
 • Program / Project Grants. The most common grant proposal is one requesting support for a program or project. ...
 • General Operating Grants. ...
 • Matching / In-Kind Grants.
Apr 11, 2023

What is a macro grant? ›

The Maryland Judiciary's Mediation and Conflict Resolution Office (MACRO) awards grants for the purpose of benefiting the courts and citizens of Maryland with the goal of increasing efficiency in the courts, expanding access to justice and preventing conflicts from escalating into violence or litigation.

What is grand challenges small grants? ›

Grand Challenges offers small grants up to £7,500 for research-informed, societally relevant, cross-disciplinary/cross-boundary activities.

What are the chances of winning a grant? ›

What are your chances of being awarded a grant? On average, sources estimate that 1 in 7 applications are approved for funding.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 11/10/2023

Views: 5393

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.